Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen Limburg vzw

Consument ...
HET BEROEP: "BEGRAFENISONDERNEMER"
De allesomvattende taak van een uitvaartondernemer als gemandateerde van de familie kan men samenbrengen onder de opgave dat hij door de familie gevraagd wordt te zorgen voor een waardige en piëteitsvolle uitvaart zowel bij begraving, crematie of schenking van het lichaam aan de wetenschap.
De biologische mens dient begraven of gecremeerd te worden binnen de bestaande wetgeving en tevens dient de overledene als persoon uit de rechtstaat geboekt te worden wat ook de openbare orde soms aanbelangt.
Een uitvaartondernemer wordt geacht steeds aanspreekbaar te zijn in het dagelijkse leven, niet alleen als luisterend oor voor niet verwerkte emoties, maar ook als steun, toeverlaat en sturende kracht in een moeilijk moment van het leven.
In onze gejaagde samenleving is het soms al te moeilijk om tijd en ruimte te vinden voor enige vorm van rouwen voor en afscheid nemen van een dierbare die ons is komen te ontvallen. Het is de plicht en de verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer de familie te adviseren en bij te staan, als het ware een brug te slaan tussen het dagdagelijks leefpatroon en het stilstaan bij een overlijden. Dit is erg belangrijk voor de rouwverwerking.
Een belangrijk gegeven in het rouwproces is zeker het contact met de overledene. Hier speelt het aanvoelen en de vaardigheid van de ondernemer een grote rol, zeker door de wijze van opbaren van het lichaam.
Hij dient de deontologie van het beroep te respecteren en een vertrouwenspersoon te zijn voor diegenen die beroep op hem doen. Hij wordt geacht op de hoogte te zijn van de in voege zijnde sectorgebonden wetgevingen.
Ongeacht zijn informatieve rol tegenover de families is het ook zijn taak "in de regel waargenomen door de vakorganisaties" bij te dragen dat de wensen die zich uiten onder de bevolking kunnen aangedragen worden op een juridisch platvorm bij de wetgevende macht.